Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Veraart De Granada strafrechtadvocaten, verder te noemen VDG, is een burgerlijke maatschap van natuurlijke personen die zich ten doel stelt de praktijk uit te oefenen van de advocatuur op het terrein van het strafrecht en de Wet BOPZ.​ Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers aan VDG.

Opdracht
 1. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door VDG. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 2. De opdrachtgever vrijwaart VDG tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

Honorarium, verschotten en vervoerskosten in zaken waarin niet op basis van gefinancierde rechtshulp wordt opgetreden
 1. De kosten van uitvoering van de opdracht door VDG omvatten het eigenlijke honorarium, de zogenaamde verschotten en vervoerskosten.
 2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
 3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door VDG periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid en de complexiteit van de opdracht.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is VDG bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.
 5. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door VDG zijn betaald (zoals griffierecht, kosten van uittreksels en kosten van derden waaronder deurwaarders, deskundigen, personen genoemd in artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden). Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium.
 6. Voor iedere door VDG - ten behoeve van de uitvoering van de opdracht - gereisde kilometer wordt opdrachtgever, als vervoerskosten € 0,19 in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is VDG bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde tarief voor vervoerskosten te wijzigen.
 7. Indien de opdrachtgever opdracht geeft om rechtsbijstand te verlenen aan hem en/of aan de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit) waarbinnen hij een leidinggevende functie vervult (statutair dan wel feitelijk), dan is de opdrachtgever, naast de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit), hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit) gezonden declaratie. Dit geldt ook in de situatie dat de opdrachtgever de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit) aanwijst als degene die de declaratie voor de opdrachtgever zal voldoen.

Betaling
 1. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van maximaal een kalendermaand gedeclareerd.
 2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
 3. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 115,00.
 5. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan VDG, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gebracht, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. VDG is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Voorschotregeling en verrekening
 1. VDG kan van de opdrachtgever een voorschotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een voorschotstorting wordt tussentijds en bij het einde van de opdracht verrekend.
 2. VDG is gerechtigd om door haar voor doorbetaling aan opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met hetgeen opdrachtgever aan VDG verschuldigd is of wordt uit hoofde van aan opdrachtgever gezonden of nog te zenden declaraties.

Beroepsaansprakelijkheid
 1. VDG heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 22.689, of indien het door de maatschap in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van € 45.378,00.
 3. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door VDG, in overleg met de opdrachtgever, een binnen of buiten Nederland gevestigde persoon (natuurlijke persoon, rechtspersoon of een daarmee gelijk te stellen entiteit) wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is VDG niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.
 4. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten, hun bestuurders en al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

Archivering
 1. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen eventuele originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Overigens wordt het betreffende dossier gedurende tenminste 5 jaren bewaard.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter
 1. Op de rechtsverhouding tussen VDG en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen VDG en een opdrachtgever kennis te nemen.
 3. Alleen de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, is bevoegd om van enig geschil kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn de opdrachtgever vóór de aanvang van de opdracht in afschrift verstrekt.