Klachten- en geschillenregeling

   Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze brochure geeft uitleg wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie dan verzoeken wij u om uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat.
U kunt zich met uw klacht echter ook wenden tot mr R.J. Wortelboer.
Bij zijn afwezigheid of als de klacht zich tegen mr Wortelboer zelf richt kunt u zich wenden tot mw mr I.E. Leenhouwers. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

Wij streven er naar in overleg met u binnen vier weken tot een oplossing voor het gerezen probleem te komen. Mocht daarvoor een langere tijd nodig zijn dan wordt u daarvan door ons op de hoogte gebracht.
De overeengekomen oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.
Ook zal de wijze waarop de klacht is afgehandeld door ons worden geregistreerd en gedurende een termijn van vijf jaren worden bewaard.
Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s-Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro.
Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere. Bij claims boven € 10.000 is de rechter te Alkmaar bevoegd en is Nederlands recht van toepassing.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.
De Geschillencommissie oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter.
Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
 

Adressen:

Kantoorklachtenfunctionaris:

Mr R.J. Wortelboer
Postbus 1094
1810 KB Alkmaar
072-515 74 74

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur:

Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
tel. 070 - 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Registratie klacht
De klacht wordt schriftelijk geregistreerd in het klachtenregistratieformulier. In deze registratie wordt aan de hand van de klachtenregeling opgenomen:

  • gegevens van de cliënt;
  • omschrijving dienst/zaak;
  • datum van intake;
  • aanduiding van probleem/klacht(en);
  • persoon die de klacht afhandelt;

 
Bij de afhandeling van de klacht wordt opgenomen:

  • gemaakte afspraken over te ondernemen acties en terugkoppeling naar cliënt;
  • datum waarop de klacht is afgehandeld.

 
Indien de opdrachtgever en de advocaat geen overeenstemming kunnen bereiken, zal de klacht worden doorverwezen naar de Geschillencommissie Advocatuur.